THẠCH LÂM - TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG
Sáng nay Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII tại xã Thạch Lâm đã đánh giá, khẳng định những kết quả đã đạt được
THẠCH LÂM - TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG

Các Nghị quyết của Đảng đã được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, và đi vào cuộc sống, việc chấp hành Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc hơn

Nhưng ưu, khuyết điểm cũng đã được chỉ rõ nhất là trong công tác phát triển đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, tính gương mẫu, tiên phong, chiến đấu của mỗi đảng viên,...

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, Hội nghị đã rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới

Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị vêg Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, trước hết mỗi đảng viên cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, nêu cao tinh thần chiến đấu, gương mẫu, tiên phong hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, phấn đấu đưa xã nhà cán đích NTM trong tháng 8 này.