Ông Phan Thanh Đa, Chủ tịch UBND xã

email: ubthachlam.th@hatinh.gov.vn

ĐT: 0912813768